Darmowy program do PIT.

Uruchom online lub pobierz program na komputer.

PIT-37

Dla kogo jest PIT-37?

PIT-37 to najpopularniejsze zeznanie podatkowe w Polsce. Składają je głównie osoby będące pracownikami lub zleceniobiorcami. Warunkiem jest rozliczanie się za pośrednictwem płatników, którymi przeważnie są pracodawcy lub zleceniodawcy.
Na PIT-37 można rozliczać się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Można rozliczać się także jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Wypełnianie PIT-37

Jak wypełnić PIT-37?

Przychody rozliczane na PIT-37 opodatkowane są na ogólnych zasadach skali podatkowej (18-32%). Niższą, 18-procentową stawkę podatku stosuje się do dochodu nieprzekraczającego 85 528 złotych. Powyżej tej kwoty podatki należy płacić według wyższej, 32-procentowej stawki (od kwoty nadwyżki ponad 85 528 złotych).

 

Przy zastosowaniu skali podatkowej opodatkowane są przychody pochodzące ze źródeł położonych na terytorium Polski. Są to w szczególności: wynagrodzenia za pracę, emerytury i renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia, przychody z praw autorskich, przychody z działalności wykonywanej osobiście – dotyczy to np. umów zlecenia i kontraktów menedżerskich, a także świadczenia z Funduszu Pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

 

Załączniki do PIT-37

Z jakich załączników korzystamy w PIT-36?

Wielu składających deklarację PIT-37 ma prawo do odliczeń od podatku. Są do tego wykorzystywane załączniki takie jak PIT/O lub PIT/D, dzięki którym skorzystać możemy z takich ulg jak: ulga internetowa, ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna, czy też ulga mieszkaniowa.


Warto pamiętać, że wniosek PIT-37 umożliwia podatnikom rozliczenie wspólne małżonków, co również dla niektórych z nas samo w sobie stanowi ulgę, ponieważ dzięki tej formie rozliczenia nasz podatek może wyjść niższy, niż w przypadku osobnego składania formularzy.

 

PIT-37